ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ*Jar ayi-d d tira n kannuf tira* “بيني و بين كتابة كنوف كتابة” للطالب الباحث حليم المدني

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 13 يوليو 2018 - 11:21 مساءً
ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ*Jar ayi-d d tira n kannuf tira* “بيني و بين كتابة كنوف كتابة” للطالب الباحث حليم المدني

سلوان سيتي

*Jar ayi-d d tira n kannuf tira*
deg useggwas n 2013 tuɣa fessareɣ aṭṭas asefru da deg iyyar n facebook s usekkil n taεṛabt deg ijj n wass zeg useggwas a wanita ssiwleɣ di twarat tamezwarut aked umeddukel Samir Ahamyane ssenni isseqsa ayi inna ayi tarid izran uyac ? nniɣ as wah ! inna ayi iteεjib ayi min tarid mliḥ iwta ayi deg uṛu issitem ayi iṣuṛaf ɣar zzat issekk ayi d ijj n weḥric (lmeqṭe3) n usefru iksi sin n tqessisin “mara tarzud xafi ” d “beṭṭu” n uzrawi Karim Kannuf inna ayi aqac gg am wa umi das sriɣ nniɣ as uhu necc manaya war dayi iteεjib s uya tuɣa war qebreɣ ca axaṛṛes nni ad ariɣ xef tayri

niɣ ad ɣareɣ ca n usentel issawal xafs sriɣ as ict n twara uca kkiɣ εduɣ war ɣars dwireɣ
umi d yudef useggwas n 2014 uriɣ taqessist sadu asaɣ “dcaṛ yexran” zmmemɣ tt (sejleɣ tt) s tniɣt inu fsareɣt xef “youtube” tiweḍ ɣar waṭṭas n yiwdan zzaysen izraweyyen d inelmaden d imeddukal ( ca teεjeb as iwta ayi deg uṛu, ca iɣḍer zzayi , ca iḍḥec ..) maεlic aydud ammu i yegga! ɣa warni umi iẓra Kannuf taqssist a ssiwleɣ akids εad εeqleɣ min dayi yenna “inna ayi aqa sriɣ i min teggid mliḥ icna maca gg tizemmar ad tarid min war izemmaren ad itwaɣnnej” εad ad imɣaṛ uxaṛṛes nnec war tmarra aqa cek εad d ameẓyan da tuɣa sneɣ min ixes ad ayi yini maca umi sriɣ i qaε isefra nnes ɣriɣ tira nnes fehmeɣ min dayi yenna ujar ḥuma war tiriɣ d imḥur aked iman inu ad iniɣ tidett kannuf zzays i sneɣ umi qqaren asefru , sneɣ umi qqaren tmaziɣt, sneɣ umi qqaren tira zzys i bedreɣ ura d rxezrat inu ɣaṛ tira
.mayemmi ? Kannuf tira nnes war llint ca am tira n qaε izraweyyen iṭṭef abrid nnes weḥdes issitem ad yiri d ixef nnes tira nnes qquṛent aṭṭas waxxa yuyem d manis d uymen qaε izraweyyen netta yarẓa ayam nni da xseɣ ad iniɣ kannuf isrusa tiwlafin cnant attas mamec d itawi tiguriwin d timaynutin ullɣent ,asneflul nnes itejja ameɣri ad iεawed i tira nnes war itari ca ḥuma ad as inin aqa d azrawi itari ḥuma ad issemɣaṛ tmaziɣt ḥuma ad ɣaṛs yiri wazal nnes ula d nettat ad teṭṭef ansa nnes deg iyyar n usefru amaziɣ arifi mamec ntaf iqqar deg ijj n yezri zeg ict n tqessist xef manaya :” war lliɣ d azrawi ura necc d anaẓur ..necc ɣar d awar itawi ɣar wen ɣar yella wur” ntaf εawd inna deg ijj n yezri nneḍni ” d necc i ɣa yarren tayri tessawal tamaziɣt …d necc das ɣa yeggen di qa3 ur tazeddiɣt” da ad iniɣ ijj n wawal rebda qqareɣt xafs war lli qqareɣt waha qqareɣt s min ẓriɣ d min twariɣ Karim Kannuf drus n yewdan t isnen qqaren tira nnes maca drus a qqaren tira nnes s wur rebda smeqqaran zzays rebda fessaren tiqessisin nnes da xef rḥid n facebook. ijj zeg iwdan a d necc war illi ca n uzrawi tmettiɣ xef tira nnes anict nnes, rebda fessareɣ tira nnes, u din aṭṭas n yezran zi min yura ḥefḍeɣ ten εawd din iwaren qqareɣ ten xmi tiri temṣawadeɣ aked ḥedd iɣṭṭer zi tmaziɣt niɣ inna xafs ca n wawar war illi amenni amcnaw awar a yenna deg uḥric amezwar n (jar tidett d uqaṛṭas)” taqubbanit tsseɣmi as d deg umerɣiɣ afqaqqaz” …!
Halim Itri
13/7/2018

Jar ayi-1 (Copier)

Jar ayi-1 (Copier)

Jar ayi-2 (Copier)

رابط مختصر